Verkoopsvoorwaarden

Art studio Brikat

Houthulststraat 132A

B-8840 Staden

+32(0)51/700 982
e-post: info@brikat.be

Ondernemingsnummer : BE0872 007 234

Meer info over art studio Brikat vindt u terug op de website www.brikat.be
Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hierna volgende algemene voorwaarden.

 

 • Toepasselijkheid
 • Levering
 • Prijzen
 • Zichttermijn/herroepingsrecht. Retourzenden
 • Gegevensbeheer
 • Garantie
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Facturatie
 • Klachten
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 • Privacybeleid

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Art studio Brikat.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Art studio Brikat erkend. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite Webwinkel van Art studio Brikat. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Art studio Brikat behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd alsook de inhoud van de website en de algemene voorwaarden.

1.4 Art studio Brikat  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 Alle prijzen en productinformatie, alsook de gedetailleerde bestellings- en leveringsinformatie, worden opgesteld en medegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

1.7 Art studio Brikat kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien redelijkerwijs kan begrepen worden dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

1.8 Art studio Brikat behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien er zich bepaalde onregelmatigheden voordoen of bij verdenking van dubieuze bestellingen of dubieuze kopers.

1.9 Bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart u hierbij de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle werken zijn unieke stukken (behalve de prints op doek) dus er kan maar 1 exemplaar bestelt worden. Normaliter zijn alle producten vermeld op onze website op voorraad, tenzij anders aangegeven. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Grotere stukken en keramiek boven de 5 kg dient zelf afgehaald te worden bij Art studio Brikat of wordt uitsluitend via een gespecialiseerde firma verzonden, de kosten hiervan zijn ten laste van de koper. Art studio Brikat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade tijdens vervoer.  Deze leveringen dienen vooraf goed besproken te worden via mail of schriftelijk tussen koper en Art studio Brikat.  Juwelen worden altijd verzekerd verzonden met tracking code die doorgegeven wordt door Art studio Brikat aan de koper. Kosten hiervan zijn ten laste van de koper.

2.2 De levertijd bedraagt tussen 2 en 7 werkdagen tenzij anders aangegeven. In het kader van de regels van de verkoop op afstand zal Art studio Brikat bestellingen ten laatste binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst voorzien in de fysieke overdracht van de goederen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Art studio Brikat zal, behoudens tegenbewijs,  zijn voldaan zodra de door Art studio Brikat geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op deze internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Indien een foutief leveringsadres wordt opgegeven door de koper, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op deze site zijn in EURO en inclusief BTW doch exclusief eventuele verzendingskosten.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht. Retourzenden

4.1 Overeenkomstig boek VI Wetboek Economisch Recht, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Art studio Brikat. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de terugstuurinstructies van Art studio Brikat, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Dit betekent dat ze niet gebruikt mogen zijn meer dan het gewoon eens testen en aanpassen van het product om de karakteristieken en de functionering van de goederen te evalueren, zoals een normaal zorgvuldig klant dit zou doen in de winkel. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Art studio Brikat heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.2 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden hierboven aangegeven, draagt Art studio Brikat er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.3 Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht aan en confirmatie van Art studio Brikat worden niet aanvaard.

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Art studio Brikat, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Art studio Brikat. Art studio Brikat houdt zich aan de Wet op de Privacy en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Art studio Brikat respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Art studio Brikat maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

6.1 Art studio Brikat garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid hebben bedoeld.

6.2 Conform boek VI Wetboek Economisch Recht valt verlies en/of zichtbare beschadiging van een besteld product tijdens transport ten laste van de verkoper. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele schade dient steeds bij ontvangst van de goederen op de transportdocumenten genoteerd te worden. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant akkoord te gaan met de staat waarin hij de goederen ontvangt.  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Art Studio Brikat) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Art studio Brikat. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet deze garantie en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien de klachten van de afnemer door Art studio Brikat gegrond worden bevonden, zal Art studio Brikat naar zijn keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Art studio Brikat en bijgevolg het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Art studio Brikat voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Art studio Brikat of rechthoudende derden.

 

 1. Facturatie

Indien u uw bestelling plaatst als bedrijf , kunt u op aanvraag en na volledige invoer van de nodige gegevens een factuur ontvangen per e-mail.

 

 1. Klachten

9.1 Klachten kunnen per email gericht worden aan info@brikat.be. Art studio Brikat verbindt zich ertoe op een klacht te antwoorden binnen de 7 werkdagen.

9.2 Iedere klant is even belangrijk en daarom stellen wij alles in het werk om de verkoop, verzending en afhandeling zo snel mogelijk en uitstekend te laten verlopen. Indien u niet tevreden bent of u heeft een klacht, stuur ons dan een mailtje, wij proberen dan zo spoedig mogelijk het nodige te doen om uw klacht op te lossen. Ook na de verkoop, verzending en afhandeling blijven wij ter uwer beschikking! U kan ons steeds mailen of bellen voor iedere vraag of informatie.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 Alle informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

10.2  Art studio Brikat levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Art studio Brikat de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

10.3  Art studio Brikat kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren via info@brikat.be

10.4 De inhoud van deze site, links inbegrepen, kan ten allen tijde zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Art studio Brikat geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

10.5 Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Art studio Brikat verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.   

 

 1. Eigendomsvoorbehoud.

De geleverde producten blijven eigendom van Art studio Brikat tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. De koper mag de producten niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren voordat de eigendom is overgegaan.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en webshop. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper. Van die rechtsbevoegdheidclausule van de rechtbanken kan slechts door beslissing van Art studio Brikat  vrijwillig worden afgeweken. ]

 

 1. Privacybeleid

Art studio Brikat  hecht groot belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief blijven uw gegevens intern en vertrouwelijk en zullen wij uw gegevens enkel gebruiken voor onze nieuwsbrief, promo-aanbiedingen en speciale acties. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kan u zich ten alle tijde laten uitschrijven. Conform de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Art studio Brikat  (info@brikat.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Art studio Brikat kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.  Tijdens een bezoek aan deze site kunnen  “cookies” (kleine tekstbestandjes) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.